Pion Zarządzania

1. Pionem zarządzania kieruje i odpowiada za jego prawidłową działalność Prezes Zarządu.
2. Prezesowi Zarządu pionie zarządzania nieruchomościami bezpośrednio podlega:
    2.1. Dział zasobów, najmu i sprzedaży,
    2.2. Dział administracji budynków i nieruchomości,
    2.3. Dział zarządzania nieruchomościami strefy I-II,
    2.4. Dział zarządzania nieruchomościami strefy III-IV,

3. Kierownikowi Działu zasobów, najmu i sprzedaży bezpośrednio podlegają:
    3.1. Sekcja ewidencji zasobów,
    3.2. Sekcja najmu i zamian zasobów mieszkaniowych,
    3.3. Sekcja sprzedaży zasobów i najmu zasobów niemieszkalnych.

4.Kierownikowi Działu administracji budynków i nieruchomości bezpośrednio podlegają:
   4.1. Sekcja administracji,
   4.2. Sekcja utrzymania porządku i czystości.

5. Kierownikom Działów zarządzania nieruchomościami stref I-II, III-IV bezpośrednio podlegają:
    5.1. Stanowisko ds. zarządzania odpowiedniej strefy,
    5.2. Stanowisko ds. eksploatacji odpowiedniej strefy,
    5.3. Stanowisko ds. technicznych odpowiedniej strefy.

6. Do zakresu zadań pionu zarządzania należy:
1) nadzór i kontrola w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów mieszkaniowych, terenów i innych nieruchomości, w tym m.in. w zakresie racjonalnego i efektywnego zagospodarowywania pustostanów.
2) bieżące zarządzanie zasobami stanowiącymi własność i będących w posiadaniu Spółki, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi nieruchomości na zlecenie, na podstawie zawartych umów o zarządzanie,
3) realizowanie polityki mieszkaniowej ustalonej przez Radę Miasta Szczecinek i Zarząd Spółki, oraz stawianie wniosków i ocen, co do stanu aktualnego w tym zakresie i oczekiwanego w przyszłości,
4) współpraca z Komisją Problemów Społecznych Rady Miasta Szczecinek, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, itp.
5) prowadzenie ewidencji zasobów i ich obrotu, w tym comiesięczne wystawianie dokumentów sprzedaży,
6) analizowanie stanu posiadania i potrzeb w zakresie mieszkalnictwa na terenie funkcjonowania zakładu,
7) nawiązywanie stosunków najmu lub dzierżawy na lokale mieszkalne, użytkowe i grunty,
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi zakładu, celem optymalnego wykorzystania posiadanych środków i możliwości posiadanego stanu zasobów,
9) sporządzanie sprawozdań i informacji nt. mieszkalnictwa w zarządzanych zasobach.
10) planowe zbycie majątku Spółki, w tym lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
11) dokonywanie wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) utrzymywanie porządku i czystości na terenach zarządzanych przez Spółkę i stanowiących własność Spółki,
13) współpraca z innymi komórkami zakładu w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
14) prowadzenie właściwej gospodarki w zakresie powierzonego działowi majątku trwałego i obrotowego,
15) udział w rozprawach administracyjnych, kontrolach i postępowaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
16) prowadzenie całokształtu spraw inwestycyjnych zakładu w zakresie polityki mieszkaniowej,
17) współpraca z innymi komórkami zakładu w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
18) realizacja zadań określonych przez właściciela Miasto Szczecinek w zakresie mieszkalnictwa, w tym m.in. realizacja założeń strategii miasta i wieloletniego programu gospodarowania zasobem miasta.
19) obsada Biura Obsługi Lokatora spośród pracowników pionu w systemie rotacyjnym

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka cookies