Pion Techniczny

1. Pionem technicznym kieruje i odpowiada za jego prawidłową działalność Kierownik Działu Techniczno - Remontowego.

2. Kierownikowi Działu Techniczno - Remontowego bezpośrednio podlegają:
    2.1. Zastępca kierownika ds. remontowych,
    2.2. Sekcja ds. eksploatacji instalacji sanitarnych,
    2.3. Grupa instalacji sanitarnych,
    2.4. Sekcja Planowania Remontów i Inwestycji,
    2.5. Sekcja Nadzoru Inwestycyjnego,

 


3. Do zakresu zadań pionu technicznego należy:
1) utrzymanie zasobów w odpowiednim stanie technicznym oraz użytkowym poprzez konserwację i wykonywanie robót remontowych, mających na celu zahamowanie procesu zużycia technicznego budynków i urządzeń z nimi związanych,
2) modernizacja i przebudowa zasobów w miarę tego, jak ze względu na proces zużycia, postęp techniczny i wzrost standardu mieszkaniowego, budynek, lokal, pomieszczenie gospodarcze przestają odpowiadać warunkom technicznym,
3) bieżąca eksploatacja zasobów komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, a więc planowanie i wykonywanie tych wszystkich czynności, które zapewniają najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych należyte korzystanie z części wspólnych budynku oraz urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania,
4) całokształt spraw techniczno-eksploatacyjnych związanych z obsługą wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę,
5) opracowywanie planów remontów bieżących i wieloletnich,
6) planowanie i koordynowanie przyszłych inwestycji związanych z budową nowych budynków mieszkalnych,
7) przygotowywanie i sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
8) wykonywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej budynków i budowli pozostających w posiadaniu i zarządzanych przez Spółkę, w tym inwentaryzacji budowlanych, niezbędnych orzeczeń i ekspertyz stanu technicznego,
9) organizowanie, nadzór i kontrola wykonawstwa robót w zasobach, zleconych firmom zewnętrznym i Działowi remontowemu,
10) odbiór techniczny robót i ich rozliczanie,
11) nadzór nad wykonaniem napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonawców robót i usług oraz dostawców maszyn i urządzeń,
12) ocena i ewidencja zasobów pod względem technicznym i użytkowym,
13) wykonywanie okresowych/ rocznych przeglądów technicznych budynków i budowli będących w posiadaniu lub zarządzanych przez Spółkę,
14) prowadzenie właściwej gospodarki w zakresie powierzonego działowi majątku trwałego i obrotowego,
15) udział w rozprawach administracyjnych, kontrolach i postępowaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
16) prowadzenie całokształtu spraw inwestycyjnych zakładu w zakresie polityki mieszkaniowej,
17) współpraca z innymi komórkami zakładu w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
18) realizacja zadań w ramach programu Ochrony Powietrza dla powiatu szczecineckiego.
19) obsada Biura Obsługi Lokatora spośród pracowników pionu w systemie rotacyjnym.

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka cookies